Algemene voorwaarden

Artikel 1: Ondernemingsgegevens

Léonie’s

E-mail: info@leonies-fashion.be

Tel. : 0032497420251

Bankrekening: BE 65 0013 4831 9396

Artikel 2 : Algemene bepalingen

Léonie’s biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit de webshop en op alle bestellingen die geplaatst worden. Door de aankoop te voltooien gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Léonie’s aanvaard zijn. Léonie’s behoudt ten allen tijde het recht om de voorwaarden te veranderen. Wanneer de klant niet akkoord is met de voorwaarden, is het aangeraden geen aankopen te doen bij Léonie’s.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u dit niet bent, mag u geen bestelling plaatsen. Dit moet gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3: Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Léonie’s. Léonie’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Léonie’s is gerechtigd om ‘zonder opgave van redenen’ bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de leveringen te splitsen en andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Het is mogelijk dat de aangeboden informatie bij de artikelen onvolledig is of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten binden Léonie’s niet. Léonie’s is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Kleuren op foto kunnen afwijken van de reële kleuren van de kleding! Sommige kleuren zijn op foto moeilijk 100% juist vast te leggen.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal, particulier gebruik.

Artikel 4: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. Léonie’s behoudt het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Verzendkosten in België : €5,70

Gratis verzending vanaf €75

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Léonie’s behoudt het recht om de prijzen te wijzigen, in bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, eigendom van Léonie’s. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de verzending.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Léonie’s te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Léonie’s.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 • De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst of de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde het goed fysiek in bezit krijgt. Je kan je bestelling dan zonder boete of opgave van redenen terugsturen.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Léonie’s op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 • Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • De klant moet de goederen niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Léonie’s heeft meegedeeld, terugzenden naar Léonie’s.
 • De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant.
 • Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Léonie’s het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 • Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en aankoopbewijs of factuur kunnen worden teruggenomen.
 • Léonie’s zal wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen.
 • Zullen in geen geval worden teruggenomen, terugbetaald of omgeruild – gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen – artikelen waarvan het etiket is verwijderd – artikelen die geuren bevatten van parfums of andere – artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt – artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggenomen.
 • Solden-, promotie- of actie artikelen worden niet teruggenomen of geruild.

TERUG STUREN DOE JE NAAR :  LEONIES – DORP 37 BUS 6 –  2242 PULDERBOS

Omruiling is mogelijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst. De goederen worden op kosten van de klant teruggestuurd. Léonie’s stuurt de omruilende goederen naar de klant als het voorgaande pakketje is aangekomen (verzending is gratis). Omruilen kan enkel in een andere kleur of maat. Wanneer deze niet meer beschikbaar is, nemen we het artikel terug en ontvangt de klant een terugbetaling. Zullen in geen geval worden teruggenomen, terugbetaald of omgeruild – gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen – artikelen waarvan het etiket is verwijderd – artikelen die geuren bevatten van parfums of andere – artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt – artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggenomen.

Artikel 7 : Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden de oorspronkelijke verpakking van goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd dient de klant vooraf contact op te nemen met Léonie’s waarna de klant het artikel op zijn kosten dient te bezorgen aan Léonie’s. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Léonie’s zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen  na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Privacy

Léonie’s respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van informatie en nieuwsbrieven.

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Je kan weigeren dat Léonie’s je gegevens gebruikt om u informatie door te sturen. Dit kan u aanvragen door een mail te sturen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Léonie’s heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Artikel 9: Levering

De verzendingskosten in België : €5,7
Gratis verzending vanaf €75

Nadat de betaling voltooid werd en het geld werd ontvangen, wordt uw pakketje ingepakt. De pakketten worden verzonden via bpost naar uw adres. Léonie’s kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een niet doorgevoerde transactie. Wegens omstandigheden kan het zijn dat het pakket later dan voorzien de bestemming bereikt. Léonie’s is niet verantwoordelijk voor het verlies, beschadiging,.. van een pakket en zal in geen geval de verantwoordelijkheid dragen, noch vergoeden.

In drukke periodes is het mogelijk dat de levertermijnen iets langer zijn.

De klant ontvangt zijn/haar pakket normaal binnen de 5 werkdagen.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Bij geschillen zal het Belgisch recht primeren en bijgevolg voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in Turnhout.

Artikel 11: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk gemeld worden, anders vervalt elk recht op compensatie.